Deze Algemene Voorwaarden Beveiliging Bedrijven & Overheid zijn ten alle tijden van toepassing. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Beveiliging Bedrijven & Overheid, welke is gevestigd te Dronten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 73059951.

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN Beveiliging Bedrijven & Overheid

a. Beveiliging Bedrijven & Overheid drijft een onderneming die onder meer Beveiliging & Bewaking, Opleiding & trainingen voor particulieren en bedrijven verzorgt onder de naam “Fountex Company”

b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training of opleiding die op enig moment tussen Beveiliging Bedrijven & Overheid en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie of bevestiging gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden Beveiliging Bedrijven & Overheid.

c. Iedere rechtsverhouding inzake een training met Beveiliging Bedrijven & Overheid valt onder deze Algemene Voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.

d. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van fountexcompany.nl Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Beveiliging Bedrijven & Overheid verstrekt.

e. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

f. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Beveiliging Bedrijven & Overheid toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen Beveiliging Bedrijven & Overheid en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.

b. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Beveiliging Bedrijven & Overheid. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.

c. Voor Beveiliging Bedrijven & Overheid ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.

d. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.

e. Deelnemers kunnen zich voor aanvang van een training nog uitschrijven.

10% van de totaalprijs bij annulering direct na aanmelding; 50% van de totaalprijs bij annulering binnen 12 weken voor aanvang opleiding; 75% van de totaalprijs bij annulering binnen 8 weken voor aanvang opleiding; 100% van de totaalprijs bij annulering binnen 5 weken voor aanvang opleiding.

f. Beveiliging Bedrijven & Overheid is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

3. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a. De abonnementen/opgaves hebben een specifieke geldigheid.

b. De abonnementen /opgaves zijn voor éénmalig te verzetten.

c. Abonnementen/opgaves zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

4. BETALING

a. Betalingen dienen te geschieden voor de 15e van de maand.

Maandelijkse betalingen dienen voor de 15e van de maand te worden voldaan. De betaling zal geschieden via automatische incasso.

b. Beveiliging Bedrijven & Overheid heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en zich te laten houden aan de annuleringkosten van 2 onder lid E.

a. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR FITCLUB

a. Beveiliging Bedrijven & Overheid behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

b. Buitengewone omstandigheden leveren voor Beveiliging Bedrijven & Overheid altijd overmacht op en ontheffen Beveiliging Bedrijven & Overheid van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Beveiliging Bedrijven & Overheid ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Beveiliging Bedrijven & Overheid is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een les door gevaarlijke weersomstandigheden.

d. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Beveiliging Bedrijven & Overheid worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

b. AANSPRAKELIJKHEID

a. Beveiliging Bedrijven & Overheid, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een les. Deelname aan een les van Beveiliging Bedrijven & Overheid geschiedt op eigen risico.

b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Beveiliging Bedrijven & Overheid, haar medewerkers en trainers, is Beveiliging Bedrijven & Overheid niet aansprakelijk.

c. Beveiliging Bedrijven & Overheid is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een les. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Beveiliging Bedrijven & Overheid niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de les. Een les is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de les. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft,

of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. Beveiliging Bedrijven & Overheid behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een les.

d. Beveiliging Bedrijven & Overheid . is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de les.

c. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Beveiliging Bedrijven & Overheid respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Beveiliging Bedrijven & Overheid gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. Beveiliging Bedrijven & Overheid zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. b. De verstrekte informatie op de website www.fountexcompany.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

c. Hoewel Beveiliging Bedrijven & Overheid de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan Beveiliging

Bedrijven & Overheid niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Beveiliging Bedrijven & Overheid aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Beveiliging Bedrijven & Overheid sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. d. De websites van derden waarnaar op de website www.fountexacademy.nl zijn opgenomen, worden niet door Beveiliging Bedrijven & Overheid gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Beveiliging Bedrijven & Overheid aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites. e. De website www.fountexacademy.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Beveiliging Bedrijven & Overheid. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Beveiliging Bedrijven & Overheid.

8. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden Beveiliging Bedrijven & Overheid kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door de. Beveiliging Bedrijven & Overheid

b. Op elke overeenkomst tussen Beveiliging Bedrijven & Overheid en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden Fitclub van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Lelystad.